حداکثر 5 تصویر

JPEG, JPG or PNG (فرمت های قابل قبول).

حداکثر سایز مجاز 5MB.

برای شما حساب کاربری ایجاد خواهد شد